Sự kiện nổi bật

Sự kiện tháng 11: XPers - Chúng em là chiến sĩ

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-THPTXP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2020 - 2021 và Kế hoạch số 207/KH-THPTXP về việc tổ chức cho học sinh đi học tập, trải nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2020, trường THPT Xuân Phương kết hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức đợt học tập trải nghiệm giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh Nhà trường. Đợt học tập trải nghiệm kéo dài từ ngày 13/11 đến ngày 15/11 năm 2020 tại Hoà Lạc, Hà Nội.